litwa_flag
Buvęs Bażeński šeimos teismo kompleksas yra Radziwiliszki srityje, netoli Panevėžio, priklausantis Bażeński šeimai nuo XIV amžiaus. Jie buvo Burbiszki savininkai iki 1941 m.

Paskutinis Michailo Bażeński sūnus įpėdinis Adomas Bażeńskis (1923-2007) 1991 m. Dvarą oficialiai perdavė Lietuvos valstybei kultūriniais tikslais.
Buvęs Bażeński šeimos teismo kompleksas yra Radziwiliszki srityje, netoli Panevėžio, priklausantis Bażeński šeimai nuo XIV amžiaus. Jie buvo Burbiszki savininkai iki 1941 m.

Michailo Bażeńskio sūnus ir paskutinis jo įpėdinis Adomas Bażeńskis (1923-2007) 1991 m. Oficialiai perdavė dvarą Lietuvos valstybei kultūriniais tikslais.

Priešpaskutinis dvaro savininkas buvo Michał, Ignacy Bażeński, Leipcigo agronomijos absolventas, romantinės Strausso muzikos ir Adomo Mickevičiaus poezijos gerbėjas. Jo žmona buvo Maria née Wilejszys, garsaus visuomeninio ir kultūrinio aktyvisto Piotro Wilejszys dukra. Sesuo Emilia Bażeńska studijavo Lvovo universitete, kur susitiko Tadeuszas Boy-Żeleński, kuris jai paskyrė savo eilėraščius. Bourbois teisme ji susitiko su Korneliu Makuszyński, kuris vėliau tapo jos vyru.
XIX – XX amžių sandūroje Bażeński teismas buvo kultūros centras ir intelektualų bei menininkų susitikimų vieta.

Dvaro komplekso teritorija užima 28 ha plotą. Asocijuotame parke yra tvenkiniai su 15 salelių, sujungtų 12 tiltų. Parke yra Dievo Motinos statula, paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Witoldui nuo 1911 m., Taip pat pirmoji Adomo Mickevičiaus statula Lietuvoje nuo 1912 m., Kurią sukūrė Kazimieras Uliańskis.
germanyflaga
Der ehemalige Hofkomplex der Familie Bażeński befindet sich im Gebiet Radziwiliszki in der Nähe von Panevezys und gehört seit dem 14. Jahrhundert der Familie Bażeński. Sie waren bis 1941 Eigentümer von Burbiszki.

Der letzte Erbe Adam Bażeński (1923-2007), Sohn von Michał Bażeński, übertrug das Anwesen 1991 offiziell zu kulturellen Zwecken an den litauischen Staat.
Der ehemalige Hofkomplex der Familie Bażeński befindet sich im Gebiet Radziwiliszki in der Nähe von Panevezys und gehört seit dem 14. Jahrhundert der Familie Bażeński. Sie waren bis 1941 Eigentümer von Burbiszki.

Adam Bażeński (1923-2007), Sohn von Michał Bażeński und letzter Erbe, übertrug das Anwesen 1991 offiziell zu kulturellen Zwecken an den litauischen Staat.

Der vorletzte Besitzer des Anwesens war Michał, Ignacy Bażeński, Absolvent der Agronomie in Leipzig, Bewunderer der romantischen Musik von Strauss und der Poesie von Adam Mickiewicz. Seine Frau war Maria geborene Wilejszys, Tochter des berühmten Sozial- und Kulturaktivisten Piotr Wilejszys. Schwester, Emilia Bażeńska studierte an der Universität von Lemberg, wo sie Tadeusz Boy-Żeleński traf, der ihr seine Gedichte widmete. An Hof traf sie auch Kornel Makuszyński, der später ihr Ehemann wurde.
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war der Bażeński-Hof ein Kulturzentrum und ein Treffpunkt für Intellektuelle und Künstler.

Die Fläche des Herrenhauskomplexes beträgt 28 ha. Der zugehörige Park verfügt über Teiche mit 15 Inseln, die durch 12 Brücken verbunden sind. Im Park befindet sich eine Statue der Maria Muttergottes, ein Denkmal für den Großherzog von Litauen Witold aus dem Jahr 1911 sowie die erste Statue von Adam Mickiewicz in Litauen aus dem Jahr 1912 von Kazimierz Uliański.
flagapl
Dawny zespół dworski Bażeńskich leży w rejonie Radziwiliszki, w pobliżu Poniewieża, należący od XIV wieku do rodziny Bażeńskich. Byli oni właścicielami Burbiszek do 1941 roku.
Adam Bażeński (1923-2007) syn Michała Bażeńskiego i ostatni spadkobierca, przekazał oficjalnie majątek w 1991 Państwu Litewskiemu na cele kulturalne.

Przedostatnim właścicielem majątku był Michał, Ignacy Bażeński, absolwent agronomii w Lipsku, wielbiciel romantycznej muzyki Straussa i poezji Adama Mickiewicza. Jego żoną była Maria z Wilejszysów, córka znanego działacza społecznego i kulturalnego
Piotra Wilejszysa. Siostrą zaś, Emilia Bażeńska studiowała na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie poznała m.in. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który dedykował jej swe wiersze. W burbiskim dworze natomiast poznała ona Kornela Makuszyńskiego, który później został jej mężem.
Dwór Bażeńskich był na przełomie XIX i XX wieku ośrodkiem kultury oraz miejscem spotkań intelektualistów i artystów.

Powierzchnia zespołu dworskiego rozciąga się na obszarze 28 ha. W przynależnym parku znajdują się stawy z 15-ma wysepkami połączonymi 12-ma mostkami. Na terenie parku znajduje się statua Matki Boskiej, pomnik Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda z 1911r jak również pierwszy pomnik Adama Mickiewicza na Litwie z 1912r dłuta Kazimierza Uliańskiego.

Emilia i Kornel
W tamtej to stronie lud jest zasiedziały, Jak dąb wieczysty, zasię w jego słojach, Tysiąc wyczytasz lat żywota chwały, Serce swe dumnie zahartował w bojach, Krwią nie inkaustem pisząc swe annały... Co w jakichś starych wyczytałem zwojach. Zaś ja, włóczęga, ciągle śniąc o gwieździe, Żonę w litewskim tem znalazłem gnieździe. Stąd moje z Litwą krewieństwo i miłość (...)
Kornel Makuszyński
Stacks Image 19
Stacks Image 62

Burbiskio dvaros 

LT-82206, Pakalniskes, Kreis Radviliskis.

Tel. +370-422-42001.


Öffnungszeiten / Czas otwarcia
1. April / Kwiecień - 31. Oktober / Październik
Dienstag / Wtorek - Sonntag / Niedziela von / od 9.00 bis / do 19.00 Uhr.

litwa_flag
Priminimas kaip atvirukas
germanyflaga
Erinnerung aus Burbiskis
flagapl.Jpg 
Pamiątka z Burbiszek
Stacks Image 35
Stacks Image 48
Stacks Image 52
Stacks Image 37